Platform Samenwerkende Clientenorganisaties 
in Jeugdzorg en Familierecht

Informatiebrochure over 
De internationale verklaring van Langeac.

Een manifest voor gelijkwaardig ouderschap

Vertaling vanuit de originele Engelse tekst

Uitgave van het Platform SCJF 

Verkoopprijs f 2,5o


INLEIDING

Tijdens de internationale conferentie over gedeeld ouderschap, die werd gehouden van 25-31 juli 1999 in Langeac (Frankrijk), was er voltedige overeenstemming tussen de vertegenwoordigers van de aanwezige landen over het feit dat gelijkwaardig ouderschap het best de belangen van kinderen, ouders en meer in het algemeen de maatschappij dient. De bevordering van gelijkwaardig ouderschap, zowel in gezinsverband als na een scheiding werd gezien als sieutelprioriteit, die door regeringsinstan-ties gesteund zou moeten worden.

Verslagen van de deelne-mers over de situatie in hun respectievelijke landen zullen aan het nieuw gevormde Comite Gelijkwaardig Ouderschap de mogelijkheid geven om de beste manier te vinden bij het bevorderen van gelijkwaardig ouderschap en het op transnationale basis doen van aanbevelingen bij overheden en autoritei-ten.

Er werd op de conferentie overeenstemming bereikt over een eerste versie van "de internationale verklaring van Langeac". Het is de bedoeling dat deze verklaring over
gelijkwaardig ouüerschap verder wordt aangescherpt in overleg met diverse nationale organisaties en wordt gebruikt om de conferentie van het volgend jaar te promo-ten. De lerse delegatie heeft een Sterke troef in handen als zij augustus volgend

jaar als gastorganisatie zai fungeren voor

deze conferentie. De dele-gaties waren enthousiast over ditvooruitzicht.

Het Platform SCJF,een samenbundelingvan een vijftiental Nederlandse organisaties in de jeugd-zorg en het familierecht heeft de tekst van de verklaring ontvangen als een zeer welkome Start van een principiele discussie en van een internationale samenwerking en afstemming.

Daarom heeft het platform besloten deze brochure uit te geven. Hij wordt een ieder ter lering en discussie aangeboden. De bestudering ervan Staat mede in het teken van de miniconferentie die daarover in Utrecht wordt (is) gehouden en de ratificatieconferentie volgend jaar in lerland. Voor nadere informatie daarover zie verder in deze brochure.

 

Aanbeveling:

The Declaration of Langeac is intended to be discussed and revised. The ideas expressed are simple and direct: fair treatment and respect for the rela-tionship between children and parents. With support of those who read this, we can establish these values in law and in popular understanding.

Julian Fitzgerald
Initiatiefnemer van de verklaring van Langeac

TEKST VERKLARING VAN LANGEAC
GRONDBEGINSELEN
 • a. Vaders en moeders hebben in het leven van hun kinderen gelijke Status en als gevolg daarvan gelijke rechten en ver-antwoordelijkheden.

 • b. Als de ouders het samen niet eens kun-nen worden, brengen de kinderen even-veel tijd door bij elk van hen.

 • c. Ouderschap berust uitsluitend op de relatie kind-ouder, niet op de relatie tus-sen ouders onderling. Kinderen hebben het recht beide ouders te kennen en andersom.


l De belangen van het kind

 • a. De belangen van het kind mögen niet worden beschouwd als een vaststaand gegeven of iets dat losstaat van de belangen van de ouders en/of het gezin of als iets dat moet worden omschreven door openbare instellingen of deskundigen.Het is aan de ouders om de belangen van hun kind te interpreteren, behalve in extreme gevallen van mishandeling of ouderlijke onbekwaamheid.
 • b. De publieke autoriteiten en andere der-den moeten worden aangemoedigd om gezinnen en individuele gezinsleden te steunen als ze hulp nodig hebben, zo nodig ook preventief. Behoudens ernstige mishandeling, dienen ze echter beslist niet het recht te hebben om bui-ten de wens van de ouders in te grijpen.

 • c. Het kind moet het recht hebben om met zijn of haar ouders te communiceren ongeacht de situatie.

 • d. Biologisch ouderschap moet worden vastgesteld bij de geboorte door middel van een DNA-test. Zodra de conclusie van ouderschap (ofniet-ouderschap) is getrokken, dienen bewijsmateriaal en verslagen onmiddellijk te worden ver-nietisd.


2 Keuzecontracten tussen ouders

 • a. Ouders dienen in Staat te worden gesteid om rechtsgeldige contracten te ondertekenen, scjf-langeac4.jpgmet een breed scala van mogelijkheden om hun rechten en plich-ten met betrekking tot hun kinderen in te vullen. Zo kunnen zij bij scheiding een ongelijke verdeling van de zorgtijd en de inkomens overeenkomen, of afspraken maken over partneralimenta-tie. De betrokken overheidsorganen hebben tot taak passende open contracten en procedures te ontwerpen, om keuzes te vereenvoudigen en de proce-durekosten ervan te drukken.

 • b. Ouders hebben toegang tot advies en tot gestructureerde contracten die in alle gevallen, via bemiddeling dan wel via juridische tussenkomst een doel-treffend middel dienen te zijn om bijvoorbeeld de verdeling van zorgtaken te regelen.
3 Respect voor de individuele handelingsvrijheid van elke ouder
 • a. Deze vrijheid moet behouden blijven behoudens de minimumvereisten voor ouderlijke samenwerking.

 • b. Verhuizing: Als een van de ouders op grote afstand wil gaan wonen, terwijl dat leidt tot potentiele problemen aan-gaande contact, reiskosten ofzelfs tot een dreigende scheiding tussen een ouder en de kinderen, dan kan dat ingrijpen van externe autoriteiten nood-zakelijk maken om te beslissen over de hoeveelheid tijd die bij elk van de ouders wordt doorgebracht. De vrije keuze van een volwassene om zijn/haar woonplaats te kiezen kan immers inge-perkt worden door de compromissen die noodzakelijk zijn om de zorg voor het kind te verzekeren. Beslissingen hierover moeten rekening houden met alle omstandigheden, inclusief bijvoor-beeld de noodzaak een baan te vinden door verhuizing. Het dogma van de "stabiele thuissituatie" hoort bij het nemen van een beslissing echter geen uit-gangspunt te zijn.

 •  
4 Adoptieouders, de Familie en andere belangrijke mensen

  Kinderen hebben recht op contact met en informatie van familieleden van beide ouders en andersom. De ouder die op een moment de zorg heeft, heeft het recht om eindbeslissingen te nemen over contacten van het kind met anderen dan de familie, ouders ofadoptieou-ders. Het kind houdt het recht beide biologische ouders te kennen, beide minstens op te kunnen bellen en te kun-nen schrijven, in het laatste geval met bewijs van ontvangst.
5 De politiek-juridische context
 • a. De politieke-juridische context waarbin-nen over gezinskwesties wordt besloten moet helder en eerlijk zijn voor beide sekses, zonder positieve of negatieve discriminatie. Relaties tussen mannen, vrouwen en kinderen zullen zo worden behandeid dat de ontwikkeling van groepsrivaliteit en polarisatie wordt voorkomen. Behoeften van deze of gene groep mögen niet tot gevolg hebben dat de belangen van anderen op aanmati-gende wijze worden gepasseerd.

 • b. De belangen van het kind zijn gedefi-nieerd door ouders gezamenlijk. In geval van scheiding worden ze gedefi-nieerd door de ouder bij wie het kind op dat ogenblik verblijft. Alleen als er duidelijk kindermishande-ling is aangetoond, hebben andere partijen ofopenbare insteltingen het recht om aan ouderlijke beslissingen op dit punt voorbij te gaan. In alle andere gevallen dient de bevoegdheid van genoemde derden te worden beperkt tot het geven van hulp en steun aan gezinnen in nood.

 •  
6 Gelijkheid op het werk
 • a. Beide seksen hebben in gelijke mate recht op ouderschapsverlof.

 • b. Arbeid moet zo worden ingedeeld dat beide ouders in Staat zijn zo volledig mogelijk aan het leven van hun kinderen deel te nemen.

 • c. Dit vereist ontegenzeggelijk zo'n herindeling van arbeid dat deze een zelfde beeld zat gaan vertonen als de tijdsin-delingvan onderwijzers en leraren. Dit voorstel moet gezien worden in verband van een wereldwijde vermindering van de eisen die aan arbeiders worden gesteid en verder in het licht van het algemeen groeiende besefdat de emo-tionele en functionele banden tussen de generaties moeten worden verdiept.


7 Bemiddeling, Juridische terughoudendheid en de betrokkenheid van derden

 • a. Door deskundige derden bemiddelde vormen van samenwerking kunnen de voorkeur verdienen als het welzijn van het kind dat vereist. De rechten van de ouders om het kind bij zieh te hebben en het te verzorgen dienen echter niet afhankelijk te zijn van de manier waarop deskundigen een ouderlijke bereidheid of weigering tot samenwerking beoor-delen.

 • b. Sommige ouderlijke beslissingen vereisen overeenstemming. Er moeten struc-turen körnen om dit mogelijk te maken, via derden of direct. Voorbeelden van zulke beslissingen: vaccinatie (modische zorg), schoolkeuze, zorgverdelings-afspraken, etc.

 • c. Alleen wanneer ouders niet tot overeenstemming kunnen körnen, zai intervenscjf-langeac6.jpg tie van berniddelaars in eerste instantie en van het gerecht in taatste instantie noodzakelijk worden.

 • d. Alleen wanneer ouders, rechtstreeks of via berniddeling, geen overeenstern-rning kunnen bereiken, zulten rechters de beslissingen voor hen rnoeten nernen. Dat betekent niet dat deze van buiten kornende autoriteiten het recht hebben te beslissen over de hoeveel-heid ouderlijke zorgtijd, rnaar zij hebben dat alleen over het bepalen van de dagen en uren binnen de hoeveelheid tijd die door de ouders werd overeenge-kornen ofde standaard 50/50.

 • e. Recht moet niet alleen moeten worden gesproken, het rnoet ook openbaar zijn. Procedures achter gesloten deuren rnoeten waar mogelijk worden verrne-den. Ook waar het noodzakelijk of wen-selijk is orn de identiteit van de partijen te bescherrnen, zullen wel de procesver-slagen en de motivering en vastlegging van de beslissing openbaar beschikbaar zijn. Om dit te bereiken moeten er cor-rect gestenografeerde verslagen van alle procedures bijgehouden worden.

 • f. Bemiddeling moet beschikbaar zijn voor, tijdens en na (echt)scheiding. Bemiddeling moet onafhankelijk zijn van de rechterlijke macht. Zij dient een gratis publieke voorziening te zijn, facultatief en zonder voorkeur op grond van geslacht. Rechtbanken dienen tussenkomst van bemiddelaars en een door bemiddeling tot stand gekomen overeenkomst te eerbiedigen.


8 Finanden

 • a. Als ouders financieel draagkrachtig zijn. is elk van hen financieel verantwoorde-lijk voor de helft van de kosten van de verzorging van het kind. Deze kosten kunnen van tevoren worden vastgesteld op basis van de minimum onderhoudsen verzorgingskosten voor de kinderen, wat in eerste instantie de verantwoordelijkheid is van de ouders en als ouders hun verantwoordelijkheden niet nakomen of niet kunnen nakomen, van de Staat en andere verantwoordelijke -instellingen.

 • b. Het Staat ouders geheel vrij om onder elkaar elk ander contract of overeenkomst ten aanzien van het financiele onderhoud en andere zaken met betrekking tot de zorg voor de kinderen aan te gaan. Ouders kunnen dus wederzijds rechtsgeldige contracten sluiten waarin de rechten en/of plichten t.a.v. hun kinderen worden aangepast, bij voorbeeld wat betreft de verdeling van de kosten of de zorgtijd.


9 Kindermishandeling

Wreedheid (l), verwaarlozing (II), geweld (iii), seksuele mishandeling (IV) dienen te vallen onder de relevante bepalingen van het strafrecht en niet onder de wetten betreffende zorgverdeling en gelijk-verdeeld ouderschap. De veronderstel-ling van onschuld tot schuld is bewezen zai gelden voor alle gevallen, met uit-zondering van de hieronder onder b. genoemde.

 • a. Beoordelingvan kindermishandeling dient te gebeuren zonder vooroordeel. De vier typen kindermishandeling zullen gelijk gewogen worden. Tenzij de beschuldigingen van een dergelijke aard zijn dat ze onmiddellijk de veiligheid van het kind betreffen, zai er geen beslissing worden genomen om het contact met een van de ouders te verbreken.

 • b. Als er beschuldigingen bestaan en er is besloten het contact tussen het kind en een van de ouders op te scherten, dan moet er onmiddellijk een provisorisch onderzoek plaatsvinden om de gevaren vast te stellen. Na een schorsing van ten hoogste twee weken van de bestaande gelijke of andere overeengekomen zorgverdeling dient de oude situatie te worden hersteld, tenzij het onderzoek anders uitwijst. Schorsing alleen kan niet worden gebruikt als een middel om de rechten op ouderlijke zorg van een van de ouders te herzien.

 • c. Valse beschuldigingen ofmeineed zullen streng worden vervolgd onder de bepalingen van het wetboek van strafrecht.

 • d. Waar de ouder-kind relatie wordt beschadigd dooroudervervreemding wordt het kind in zijn belangen geschaad en dit zai daarom worden beschouwd als een vorm van kindermishandeling. Ook maatregelen van de overheden die een ouder-kindrelatie op zo'n manier beschädigen dienen als een vorm van kindermishandeling te worden beschouwd en dienen overeenkomstig te worden bestraft.
10 Wat niet valt onder deze principes van gelijkverdeeld ouderschap

Het boven beschreven 'gelijkverdeeld ouderschap' heeft niet direct betrekking op gevallen waarin een of beide ouders weigeren of niet in Staat zijn hun ouder-lijke verantwoordelijkheden ten aanzien van zorg en onderhoud van hun kinderen uit te oefenen. Het betreff alleen die gevallen waar beide ouders zieh om hun kinderen willen bekommeren. Een ouder die verklaart niet voor een kind te willen zorgen, kan daar ook niet toe gedwongen worden. Wat wel bestaat is de financiele plicht om zorg mogelijk te maken en zo is er ook een noodzaak om die zorg te verstrekken, door de ouders of door de Staat. Nogmaals: kindermishandeling wordt onder. 'gelijkverdeeld ouderschap' beschouwd als een aparte kwestie.

DEFINITIES

Ouders ... worden gedefinieerd als de biologische ouders of, in geval van ernstige mishandeling of bij weeskinderen, de adop-tieouders.

Kind... is het menselijk wezen van geboorte aftot de laagste van de twee leeftijden behorend bij emancipatie en meerderjarigheid.

Gezin ... is het kind en zijn biologische of adoptieouders.

Familie ... zijn de bloedverwanten van het kind en eventueel van zijn of haar adoptieouders

N.B.
Elk onderdeel van deze verklaring is een integraal deel van het geheel en kan niet buiten het verband van de andere onderdelen worden toegepast ofbegrepen. 
Getekend op vrijdag 30 Juli 1999 door vertegenwoordigers van diverse ouderorganisaties uit Europa en Zuid-Amerika.

Volgende ondertekenaars dienen hun verklaring voorzien van een datum en eventu-ele opmerkingen, voorbehouden en aanbe-velingen gespecifeerd voor specifiek (nationaal) ofalgemeen (internationaal) gebruik. De verklaring zai voor ratificatie voorliggen op een internationale conferentie in lerland in augustus 2000

Voor een recente lijst van mensen en organisaties die de verklaring hebben getekend zie, u kunt hier ook zelftekenen, eventueel metvoorbehoud.

http://www.aesops.force9.co.uk/fr/index.htm . Nederlandse informatie is ook op internet te vinden op http//huizen.daxis.nl/zan-der/langeac.html

Telefonisch contact over deze verklaring:
0348-402 510 (Ipe Smit) ipesmit@worldonline.nl 0570-621 784 (Joep Zander) zander@daxis.nl

colofon: 
Redactie: Ipe Smit en joep Zander
Foto's: Gerhard Hanenkamp
Tekening: joep Zander
Opmaak en drukwerk: Studiotekst 
Uitgave November 1999

BESTELLIJST

Hierbij verzoek ik u rnij toe te sturen*:

 • Uit de Platform-serie Kinderbescherming en valkuilen: 

 • Deel 1, Kinderbeschermingsmaatregelen. Prijs f 17,50.
 • Uit de Platform-serie Kinderbescherming en valkuilen:

 • Deel 2, Gezag, omgang en informatie. Verschijnt december 1999. Prijs f 17,50.
 • Uitgebreide besprekingvan 'The Parental Alienationssyndroine', incl. twee opstellen waarin het verband wordt geschetst met de Nederlandse situatie. Verschijnt december 1999. Prijs f 12,50.

 • Contact met je kind is een recht en heeft niets te maken met 'lastigvallen".

 • Set van 20 kaarten.Verschijnt november. Prijs per set f'13,50,-.
 • Folder 'Ouderverstoti'ngssydroom', Korte samenvatting van 'The Parential Alienation Syndrome', Gratis te bestellen, tel. 0900-8333 (95 cent per minuut).

 • Telefoonfolder, met daarin nuttige informatie over de deelnemende organisaties van het Platform. Gratis te bestellen, tel. 0900-8333 (95 cent per minuut).

 • NieuwsbriefSCJF, verschijnt vier keer per jaar. Prijs per jaar f 35,- (instellingen) en f 27,50 (personen).


Genoemde prijzen zijn inclusief verzendkosten. 
Uw bestelling wordt u toegestuurd na ontvangst van het bedrag ander vermelding van de titel(s) en uw volledige adres op Postbank 7696024 t.n.v. Platform Samenwerkende Clientenorganisaties Jeugdzorg en Familierecht (SCJF) te Oudewater.
 

Secretariaat SCJF: p/a SARA, Heyenoordseweg 1505,6813 GC Arnhem Internet: www.platform-scjf.nl

Cliententelefoon voor ouders en jongeren:

0900-8333

(95 cent per minuut)

In dit boekje vindt u juridische informatie in kort bestek, en praktijktips, dus de gegevens waarvan rnensen zeggen: als ik dat van tevoren geweten had!

Achterin staan de organisaties die zijn aangesloten bij het Platform SCJF. Belt u er een paar en informeert u welke steun op dat moment beschikbaar is. Doordat alle
organisaties uitsluitend met vrijwilligers werken, varieren de mogelijkheden.

Wat elke organisatie altijd wel biedt, is een luisterend oor. Ook dat is belangrijk, want in contacten met de Raad voor de Kinderbescherming en de
gezinsvoogdij-instellingen gaan mensen soms aan hun eigen gezond verstand twij'felen.

ISBN 90 578 68 01 6

9 789057 868016 

Dit boekje is bestemd voor gewone mensen in een scheidingssituatie. U vindt hier juridische informatie in kort bestek, en praktijktips. Gegevens waarvan mensen zeggen:
als ik dat van tevoren geweten had! Het hele boek gaat uit van de huldige situatie.

Achterin staan de organisaties vermeld die zijn aangeslo-ten bij het Platform SCJF. Belt u er een paar en informeert u welke steun op dat moment beschikbaar is.
Doordat alle organisaties uitsluitend met vrijwilligers werken, varieren de mogelijkheden.

Dit boek is behalve een informatieboek ook een oproep om uw eigen ervaringen kenbaar te maken aan iedereen die te maken krijgt met gezags- en
omgangsproblematiek.

9 789057 860188 

Kinderen die beweren een van nun ouders niet meer te willen zien, die haat ontwikkelen naar een ouder zonder dat daar een reele grondslag voor is, is dat normaal? De Amerikaanse psychiater Gardner vindt van niet. Dit syndroom, zo noemt hij dat, treedt veelal tegelijkertijd op met een uit elkaar groeien van twee ouders en in een context van een rechtsstaat die ouders diskwalificeert en soms uit elkaar drijft. 
Het Parental Alienation Syndroom (PAS) is een door Gardner en in zijn voetsporen vele andere wetenschappers uitvoerig gedocumenteerde psychiatrische stoornis die haar Sporen van verwoesting reeds heeft achtergelaten. Hij bepleit maatregelen van verpachte 
bemiddeling en therapie tot gezagswijziging en gevangenisstraf. 

Dit boek belicht het ouderverstotingssyndroom vanuit de specifieke Nederlandse situatie. In 4 artikelen en enkele praktij'killustraties wordt het beeld geschetst van een
ontwikkelingsland. Een tand dat humane relaties met kinderen moet herontwikkelen. 

9 789057 860294 

Index
Autor: Ipe Smit / Joep Zander
Erstellungsdatum 6-4-2000 G*A*B - Datum:  7-4-2000             Mail:  :Ipe Smit / Joep Zander
Verteiler: HAUPT / MÄNNER / BOYS / POLITIK /JUSTIZ / WIRTSCHAFT /LITERATUR/ KUNST / BÜCHER / TOURISMUS / PSYCHOLOGIE / PHILOSOPHIE / PHYSIK / CHRONOLISTE
Letzte Änderung: 
© G*A*B; Überarbeitet am:  ; Adresse der Webseite: http://www.gabnet.com/ep/nl/scjf-langeac.htm