Salomon en de gordiaanse knoop

Meer vader voor het kind

artikel in het Algemeen dagblad van 22-4-97 onder de titel " Kind uit gebroken gezin heeft ook vader nodig"

Vorige week koos de tweede kamer voor het principe "behoud van het gezag van beide ouders over het kind". Een mooi principe. Helaas gedwarsboomd door een andere bepaling in hetzelfde wetsvoorstel. Deze bepaling opent de mogelijkheid van stiefoudermedegezag op voorwaarde dat de oorspronkelijke, "andere ouder" reeds 3 jaar het gezamenlijk gezag uit is gewerkt. Een ontoudering die mogelijk blijft door het volstrekt vrijblijvende karakter dat het behoud van gezamenlijk gezag van de oorspronkelijke ouders, heeft gekregen.

"Wat is wijsheid?" heeft menig kamerlid en misschien ook de staatssekretaris zich wanhopig afgevraagd voordat ze werden bedolven onder de nota's. Nota's van overheidscommissies vol hongerige juristenwolven-in-schaapskleren die nog niet genoeg voer hebben aan de al door de wet in voldoende mate aangeleverde konfliktstof tussen vaders en moeders.

Salomon

Wat zou rechter Salomon doen als hij een echte vader en een echte moeder voor zich had die over het ouderschap twisten? In de bijbel beslecht Salomon een konflikt tussen een echte en een onechte moeder. Veel juristen en wetenschappers kennen het verhaal van Salomon slechts ten dele. Er is een vage notie van een scherp zwaard waarmee een kind doormidden moet worden gekliefd. Rechters denken dat zij dagelijks wijsheid betrachten door het ouderschap in tweeën te splijten. Alsof het, in dit geval, niet béide werkelijke ouders zijn, en alsof niet beide zielsveel om hun kinderen geven. Salomon en ook zijn, door Berthold Brecht gekreerde, alter-ego Dollinger hebben echter juist willen zeggen dat je het kind niet moet splijten en dat díe ouder het ouderschap met name toekomt die het konflikt om het kind níet wil voeren, zijn kind niet als eigendom ziet. Brecht voegt daaraan toe dat dit principe ook inhoudt dat biologische moeders zonder hart het ouderschap níet toekomt. Als het zwaard boven het kind hangt trekt de goede ouder zich terug. Rechter Salomon gunt juist die terugtrekkende ouder het ouderschap. Goed recht is dus heel wat anders dan het doorhakken van gordiaanse knopen. Kinderen mogen dus niet door het zwaard van een loyaliteitskonflikt en een schuldcomplex worden gespleten. Kortom de wijsheid neigt naar het behoud van gezamenlijk ouderschap. De ouder die de andere ouder het ouderschap niet gunt moet zelf maar opstappen. Zo niet, dan zou het wijs zijn dat een rechter die konfliktueuze ouder juist níet met het gezag beloont. Dit dwingt ouders naar elkaar toe. De praktijk is tegenovergesteld, de goede ouder mag, dikwijls op rechterlijke order, nog geen groet of kaartje aan het kind overbrengen. Het kind mag zijn naam niet meer gebruiken.

Vaderschapsdiscriminatie

Mogen moeders die "zorgen" daaraan eigendomsrechten ontlenen? Zorgen vaders niet ? Is de kost verdienen geen zorg? Kan die vader het helpen dat de draaibank of het bureau niet meer, net als de afwasmachine, aan huis is? Houden vaders die hun kinderen de luiers aan doen, eten geven en afwassen terwijl moeder naar haar werk gaat in de praktijk wél het juridisch ouderschap?? Nee, soms kríjgen ze het niet eens. Ook uit de hoek van de vrouwenbelangenbehartigers (Boor, Thooft) valt te vernemen dat echte roldoorbreking moeilijk is en dat juist roldoorbrekende vaders nog steeds aan het kortste eind trekken ook wat de kinderen betreft. De rechter kiest rolbevestigend. Dit wordt bewezen door invulformulieren op de griffie van rechtbanken (Zwolle, Arnhem); waarop het niet eens mogelijk is om in te vullen dat de vader het gezag krijgt. En wat te zeggen van deskundigenbureau's die voor Raden voor de Kinder"bescherming" werken maar als uitgangspunt hebben dat, voor kinderen onder de vijf jaar, vaders per definitie onbelangrijk zijn. De tipjes van de sluier van een verroeste praktijk die het vaders op allerlei manieren onmogelijk maakt zich te verbinden met het ouderschap.

Onderzoek

Dit alles leidt ertoe dat ongeveer de helft van de kinderen na scheiding van de ouders gescheiden wordt ván een van de ouders (Griffits en Hekman). Een gegeven waar de beleidsmakers en het ministerie van justitie niet graag mee te koop lopen. Het kind heeft, volgens het verdrag van de rechten van het kind, recht op kontakt met beide ouders. Een nieuw onderzoek naar de omvang van het loyaliteitsmisbruik (omgangsonrecht) bezien vanuit het kind werd echter geblokkeerd door een, wederom louter uit ekonomies belanghebbende juristen bestaande, begeleidingscommissie. Een nota over de praktijk van het omgangsrecht, zoals gevraagd door de tweede kamer in november 1994, is zo een fopspeen geworden.

Het is het kind dat gekwetst wordt. Het kind in zijn belang van een band met de vader. Dat ook de vader daardoor ernstig gekwetst raakt bewijst het feit dat vaders die dit overkomt in hun levensverwachting worden bekort. Niet zozeer door moord en doodslag, nee door stress. Stress die veroorzaakt wordt doordat vaders kollektief ervan worden beschuldigd op te komen voor dat belang van hun kind. Vaders die dikwijls hebben bewezen veel meer respekt voor het gezamenlijk ouderschap op te kunnen brengen dan moeders. Vaders die juist daarom psychies worden afgeslacht.
Deze vaders verdienen steun en afschaffing van vaderschapsdiscriminatie. Hun kinderen verdienen meer vader.

© Joep Zander

(pedagoog en kunstenaar
voorzitter werkgroep familierecht)
 

Solomon and the Gordian Knot

More father for the childArticle in the Algemeen dagblad of 22/4/97 with the title " Child from broken family also needs a father")
Translated
English information on Joep Zander


Last week the government (tweede kamer in Dutch) opted for a statement of principle: "to maintain the authority of both parents over the child". A nice principle, which was unfortunately contradicted by another part of the same bill. This part allows for the possibility of a "Social Parent sharing authority" if the original "other parent" has already shared this authority with them in practice for 3 years.
This represents an "un"parenting which remains possible because of the open-ended character of the shared authority of the original parents.

"What is wisdom?" is a question pondered by many Members of Parliament, possibly even the Secretary of State, before being buried under law and policy proposals.Proposals from governmental commissions full of hungry lawyer-wolves-in-sheeps'-clothing, who still lack sustenance after feasting on existing conflict between fathers and mothers.

Solomon

What would Judge Solomon do when he had a real father and mother in front of him fighting over parenting? In the Bible Solomon decides over a conflict between a real and a fake mother. Many lawyers and scientists know only part of the story of Solomon.

There is a vague awareness of a sharp sword used to cut a child in half.Judges think they enforce wisdom on a daily basis by splitting parenting in half. As if, in this case, both people are not real/true parents, and as if both do not love their children very much.

Solomon and also his “alter-ego” (shadow ego) Dolliger created by Berhold Brecht however only wanted to say that you should not split the child and that especially the parent who does NOT want to engage in a conflict about the child (his child not seen as his property) most particularly deserves the parenthood of the child.

Brecht adds that this principle also means that the biological mother without heart does not deserve the child. If the sword is hanging over the head of the child the good/real parent withdraws. 

Judge Solomon awards the withdrawing parent the right to parent the child.So fair judging is quite different than cutting through Gordian knots.So children should not be cut in two by the sword of a loyalty conflict and guilt issues.

In short wisdom tends to maintain 'parenting together'.

The parent who does not want the other parent to take part in the parenting has to leave him/herself.

If not, then it would be wisdom if a judge does not grant authority to the parent who is making trouble. This will force both parents towards each other. In the real world things are opposed to that, the good parent is not allowed to sent a card or message to the child, very often because of a ruling of the judge. The child is not allowed to use his name any longer.

Fathering discrimination

Can mothers derive an ownership right from "caring/looking after"? Are fathers not looking after their children? Is earning a living not looking after? Can a father be blamed that his workshop or desk, just as the washing machine, is not at home anymore?

Do fathers, who change their children´s nappies, feed and washing the dishes, have legal parenting entitlement, while mother is going to work?? No, sometimes they don´t even get it. Also women´s organisations (Boor, Thooft) admit that breaking out of role patterns is difficult and that this is especially the case with fathers who try to break through the role patterns - and very often miss out. The judge chooses in a way which leads to roles being consolidated. This is proven by forms available at the Courts (Zwolle, Arnhem) - there isn´t even an item on the form where you can enter that the father gets authority. And what about "expert officers" working for the Councils for Child “protection”, who have a policy that for children less than five years old, father are unimportant per definition. This is the tip of the iceberg in an old-fashioned institution which make it impossible for fathers to connect with parenting.

Research

All this results in the fact that half of our children, after divorce, will be separated from one of the parents (Griffits and Hekman). A fact which the lawmakers and the Ministry of Justice don´t like to dwell upon. The child has, according to the treaty of the rights of the child, the right to have contact with both parents. A support commission (consisting of lawyers who have their own economic interests) blocked a new study which set out the scale of “loyalty abuse” from a child´s perspective. A study about access rights, as requested by the government in Nov. ´94, has not materialised.

It is the child who is hurt. The child is hurt in his/her interest in having a relationship with the father. Fathers are also hurt. This is very much proven by the fact that such fathers live shorter lives than fathers who are fully involved with parenting. Not because of murder, but through stress. Stress caused because fathers are collectively accused of fighting for the interests of their child. Fathers who have very often proven to have a lot more respect for shared parenting than many of the mothers. Fathers who are hurt psychologically because of that. 

These fathers deserve support and the abolishment of fathering discrimination. 

Their children deserve more father.

Joep Zander

(pedagogue and artist, chairman commission for family rights) 

Translated by Gerrit Blok, Auckland, New Zealand, ++64 9 5341006, gerrit@blok-automation.co.nz (24/2/2000) corrections by Julian Fitzgerald 
tegenvoetsporenmail mijzoek op deze sitevaders en zorginternetkunstdossier van Joep Zander homepage joep............ 
http://huizen.daxis.nl/zander/salomon-eng.htmpaginaupdate 24-8-2000
Index
Autor: Joep Zander
Erstellungsdatum 31.07.1999 G*A*B - Datum:               Mail: "Zander" zander@daxis.nl
Verteiler: HAUPT / MÄNNER / BOYS / POLITIK /JUSTIZ / WIRTSCHAFT /LITERATUR/ KUNST / BÜCHER / TOURISMUS / PSYCHOLOGIE / PHILOSOPHIE / PHYSIK / CHRONOLISTE
Letzte Änderung: 
© G*A*B; Überarbeitet am:  ; Adresse der Webseite: http://www.gabnet.com/ep/nl/salomon..htm