donderdag 14. oktober 1999
WOERDENSE   COURANT
Kameriker schrijft mee aan boek over valkuilen bij Kinderbescherming
Kind heeft recht op beide ouders
Kamerik

Het boekje is nog maar net versehenen: „Kinderbescherming en valkuilen, deel l, de Maatregelen“ heet het. Nu al heeft het verontwaardiging geoogst bij de Raad voor de Kinderbescherming, die zieh zwaar in de kuif gepikt voelt. Medeaiiteur Ipe Smit uit Kamerik zit er niet mee. Wat hem betreff deugt het systeem van kinderbescherming in Nederland niet en kan het boekje bijdragen tot een verandering van de gang van zaken. Uitgangspunt daarbij is, dat het kind, ook na een scheiding, recht houdt op zijn twee ouders.

Voor Ipe Smit is het een onderwerp dat hem al ruim vier jaar in-tensief bezighoudt: „In 1995 kreeg ik te maken met een scheidingssituatie. Mijn ex nam onze dochter Janneke mee en sinds-dien heb ik veel meegemaakt met allerlei instanties. En bijna alles wat ik heb meegemaakt is onge-looflijk geweest. Je houdt niet voor mogelijk dat die dingen in Nederland kunnen gebeuren. Ik wil over myn eigen zaak vorder niet over in details treden, maar de hären njzenje te berge.“

Het leverde hem voldoende motivatie op om tal van procedures te beginnen, teneinde een omgangs-regeling met zijn kind te krijgen. Die regeling is er nog altijd niet. Tot dusverre heeft Smit allerlei instanties van nabij leren kennen en die wetenschap heeft hem niet positiever gestemd ten aanzien van de kinderbescherming in Nederland.

Op zoek naar zijn recht en een mogelijkheid om uit ervaringen van anderen te leren, belandde hij bij de organisatie 'Ouders voor Kinderen.'

„Je weet hoe dat gaat. Er was een vergadering, je doet een keer je mond open en je zit in het be-stuur.“ Via die organisatie leerde hij het Platform SCJF (Samenwerkende Clientenorganisaties in de Jeugdzorg en het Familierecht, kortweg het Platform) kennen. „Daar bleek behoefte aan meer menskracht en sinds twee jaar zit ik in het Algemeen Be-stuur en in de commissie Familierecht van het Platform.“

Bij dat platform zijn vijftien organisatie aangesloten die alle ijve-ren voor veranderingen in het familierecht en de kinderbescherming.

„Er bleek veel behoefte aan een boekje waarin staat waar je als ouder rekening mee moet houden in dit soort situaties. Het gaat niet alleen om wat de Raad voor de Kindersbescherming doet bij scheidingen, ook over het weglopen van pubers, ook over het func-tioneren van de rechterlijke macht of gezinsvoogdij-instellingen. Een aantal mensen, waaron-derikzelf, zou alerter geweest zijn als het bepaalde dingen had geweten. Wij dachten: als we op een rijtje zetten wat je tegen komt als je tegen je zin, buitenje schuld in het circuit belandt van de Kinderbescherming, kunnen mensen alerter worden“ Samen met drie andere leden van het Platfonn-bestuur en met de advocaat Peter Prinsen ontstond het nu versehenen boekje, dat deel gaat uitma-ken van een grotere serie.

Status quo

„Ik heb zelfnogal aan de weg ge-timmerd om het systeem veran-derd te krijgen,“ erkent Smit. Dat heeft te maken met zijn persoon-lijke situatie, maar ook met zijn visie op nieuwe richtlijnen die in 1994 in opdracht van de toenmali-ge staatssecretaris Kosto zijn op-gesteld door de commissie Dekker. „Die richtlijnen hadden te maken met het laten doen van extern onderzoek in dit soort gevallen. Justitie en de kinderbescherming raadplegen nogal eens deskundigen, die rapport moeten uit-brengen. En het bleek dat nogal eens van tevoren werd vastgesteld hoe de conclusies moesten luiden.“

Smit kreeg dat door toen hij probeerde contact met zijn dochtertje te houden. „De moeder van Janneke vond dat ik hen lastig viel en schakeide een psycholoog in. Die heeft toen onze dochter onder-zocht, het verhaal van mijn ex aangehoord en geconcludeerd dat ik mijn kind een jaar niet mocht zien. Maar ik was in het hele verhaal niet geraadpleegd en daar heb ik ze later ook op aange-klaagd. Die procedure heb ik glans ijk gewonnen, alleen... dan ben *e bijna een jaar vorder.“

Op oasis daarvan en op minstens zo navrante ervaringen van anderen heeft Smit zieh-via het Platform ingespannen om de rechts-beschenning van de dienten in dergelijke situaties te verbeteren. Hij maakt intussen deel uit van een begeleidingscommissie die betrokken is bij evaluatie van de adviezen van Dekker. „Het frappante is nu, dat de evaluatie trekjes vertoont van het soort onderzoek waartegen de

richtlijnen iuist iets probeerden uit te richten. Kennelijk is het ministerie er veel aan gelegen dat er een be-paalde conclusie uit de evaluatie körnt. En, heiaas voor hen, kan ik äat ook bewijzen.“

Smit bepleit dat een kind onder mjwel alle omstandigheden recht houdt op het zien van en het omgaan met vader en moeder. De Raad voor de Kinderbescherming is niet blij met het boekje. Vrijwel per kerende post heeft de algemeen directeur ervan, drs. E.J.H.M. Hooymans, een brief op poten geschreven naar het Plat-form, waarin hij zijn gram spult over de „tendentieuze“ eo „generaliserende“ inhöud, die, „veel feitelijke onjuistheden en vooroordelen“ zou bevatten.

Hooymans heeft het regelmatige overleg tussen de Raad en het Platform opgeschort. Smit vindt dat het landeink bu-reau van de Raad-voor de Kinderbescherming te ver van de dage-lijkse praktijk afzit. „Het is leuk dat er af en toe tussen et Platform en de Raad gesproken wordt,

Ipe Smit: beschermmg van de ouder-kind-relatie moet hoger in het vacindel von de Kinderbeschermmg staan.
FOTO ULCO WESSELINK
maar het heeft tot nu toe niets opgeleverd. We worden een beetje als 'behäng' gebruikt, als Camouflage, terwijl er niets concreets gebeurt. Klachten leveren niets op,
hooguit 'sorry' ofhet verzoek naar een medewerker om in voorko-mende situatie anders te handelen, maar voor de klagende ouder en het betrokken kind verändert er helemaal niets."

Vandaar zijn pleidooi voor een ander systeem, waarbij overboord moet, dat steeds voor een ouder moet worden gekozen. „Je wordt in sommige gevallen als ouders el-kaar zwart maken en een van de twee wordt op dat zwart maken afgerekend, dat is toch van de gekken.“

Hij wil niet zover gaan door te stellen dat de Raad de bron van alle kwaad in dezen is: „Nee, ze moe-ten werken binnen dat systeem dat wij zo graag veranderd willen hebben. Het is voor kinderen goed om beide ouders te zien. Er is een bloedband die niemand kan ont-kennen en dan moeten zij toch niet bepalen ofhet misschien goed is dat een kind een oftoch allebei zijn ouders ziet.“

Hij hekelt dat bescherming van de ouder-kindrelatie bij de Raad , ,niet zo hoog in het vaandel Staat. Het is een soort fuik: je klopf aan om hulp en krijgt in plaats daar-van een ondertoezichtstelling. Nög een stap verder enje bentje kind kwijt."

Dat de kritiek te generaliserend en te negatief zou zijn, wil er bij Smit niet in. „Ik kan me voorstel-len dat je moeite hebt om het alle-maal te geloven wanneer je het zelfniet hebt meegemaakt, maar we hebben veel positieve reacties gehad. Eigenlijk is de brief van Hooymans de enige negatieve.“

Kortste eind

In de dagelijkse praktijk blijken het vooral de vaders te zijn die aan het kortste eind trekken. „Als je ziet wat mij nu door Jannekes moeder is aangeboden, dan mag ik een maal per drie maanden mijn dochter anderhalfuur zien, bij het Bureau Jeugdzorg. Nou, als dat het enige is dat je een ze-venjarigkindtebiedenhebt, denk ik dat het in haar belang is dat ik het niet doe. Ik stap maar weer naar de kantonrechter, want er moet toch een normale omgangs-regeling körnen!“

Nederland is niet het enige land waar het zo gaat. Eerder ditjaar was Smit samen met Platform-collega Joep Zander in Frankrijk, waar zij met mannen en vrouwen uit Duitsland, Frankrijk, Spanje, Chili, lerland en hetVerenigd Koninkrijk de problematiek hebben besproken. Hetleverde de „Internationale Verklaring van Lan-geac“ op. „Die biedt een alterna-tiefvoor de enorme puinhoop die er nu is. Een kind heeft twee ouders, stellen wij. Het kind heeft recht op die twee ouders, ook als die twee ouders niet goed met el-kaar kunnen opschieten.“

In principe moet het kind na een scheiding op fifty-fifty-basis bij beide ouders wonen, maar ouders kunnen in onderling overleg een andere verdeling afspreken. „En als je er niet uitkomt, zou de rechter moeten bemiddelen, of misschien een andere instantie. Siechts in uitzonderingsgevallen, zoals lichamelijk ofgeestelijk ge-weld of vervreemding zou je van die regel: allebei de ouder gelijk-waardig, kunnen afwijken.

Wij denken dat deze verklaring van Langeac de basis zou kunnen zijn van een heel ander en beter systeem. We hebben dit op per-soonlijke titel gedaan, Joep Zander en ik, maar het intussen ingebracht bij het Platform. Dat is ingeslagen als een bom en we hebben er nu al zoveel goede reacties op gehad.“

In augustus volgendjaar moet in lerland een' vervolgconferentie over Langeac plaatsvinden. Nu al heeft Smit, samen met enkele geestverwanten,-», een openbaar debat in Utrecht georganiseerd. Dat komt op 26 november in de Lutherse kerk van de D,omstad. „We hebben ook de politiek bena-derd en tal van organisaties. Ik moet daar de hoofdinleiding hou-den en er körnen allerlei interrup-tiernicrofoons, zodat er een goed debat op gang kan körnen. Dood-eng, rnaar ik verwacht er veel van.“ Aan de muur van Smits huiskamer hangt een groot aan-tal foto's van zijn dochter. „Het is heel frustrerend, zeker als je weet dat ik met mijn twee kinderen uit een vorig huwelijk wel een goed contact heb. Maar de band tussen Janneke en rnij is niet kapot te krijgen, kijk eens...“

Hij laat een plakwerkje zien, waarop een kinderhand met pot-lood heeft geschreven: „Voor pa-pa, ik vindjou heel lief, ook al zie ik je haast nooit.“

J.v.E.

Wie informatie over het Platform of het openbaar debat van 26 november wil, kan bellen met Ipe Smit, te-lefoon: (0348-) 402510. Het boekje:

„Kinderbescherming en valkuilen, deel I, de Maatregelen“ is versehenen bij uitgeverij Servo in Assen en verknjgbaar in de boekwinkel:

ISBN 90-578-68-01-6.

Index
Autor: Ipe Smit
Erstellungsdatum 31.07.1999 G*A*B - Datum:               Mail: "Ipe Smit" <ipesmit@worldonline.nl
Verteiler: HAUPT / MÄNNER / BOYS / POLITIK /JUSTIZ / WIRTSCHAFT /LITERATUR/ KUNST / BÜCHER / TOURISMUS / PSYCHOLOGIE / PHILOSOPHIE / PHYSIK / CHRONOLISTE
Letzte Änderung: 
© G*A*B; Überarbeitet am:  ; Adresse der Webseite: http://www.gabnet.com/ep/nl/ipe1..htm